Projektjeink:


 

 

Szakmai alapdokumentum

részletek

Megnyitás új lapon

Dokumentum letöltés

Tartalma :

XVI.6.8.
Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisvárdai Tankerülete
OM azonosító: 033490

Nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskola
szakmai alapdokumentuma

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom
ki:
A köznevelési intézmény
1. Megnevezései
1.1. Hivatalos neve:                                        Nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei
2.1. Székhelye:                                                           4544 Nyírkarász, Fő út 67.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye
3.1. Alapító szerv neve:                                  Emberi Erőforrások Minisztériuma
3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:                      emberi erőforrások minisztere
3.3. Alapító székhelye:                                               1054 Budapest, Akadémia utca 3.
3.4. Fenntartó neve:                                       Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
3.5. Fenntartó székhelye:                               1051 Budapest, Nádor utca 32.

4. Típusa:                                                      általános iskola

5. OM azonosító:                                          033490

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata
6.1. 4544 Nyírkarász, Fő út 67.
6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás
6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat
6.1.1.3.sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmifogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)
6.1.1.4. integrációs felkészítés
6.1.1.5. fejlesztő iskolai oktatás
6.1.2. iskola maximális létszáma: 325 fő
6.1.3. iskolai könyvtár együttműködésben: települési illetékességű könyvtárral

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
7.1. 4544 Nyírkarász, Fő út 67.
7.1.1. Helyrajzi száma: 948/6
7.1.2. Hasznos alapterülete: nettó 2048 nm
7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.1.4. KLIK jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

 

 

Házirend

részletek

Megnyitás új lapon

Dokumentum letöltés

Tartalma - rövid leírása:

A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége!

A Házirendet:

  • az iskola igazgatója készíti el,
  • és a nevelőtestület fogadja el.

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

 

Pedagógiai program

részletek

Megnyitás új lapon

Dokumentum letöltése

Tartalma - rövid leírás:

A) Nevelési program

B) Helyi tanterv

 

 

 

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

részletek

Megnyitás új lapon

Dokumentum letöltés

Tartalma - rövid leírása:

I. Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás.

II. Az intézmény munkarendje

III. Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

IV. Iskolaközösségek

V. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

VI. Intézményi védő, óvó előírások

VII. A fegyelmi eljárás részletes szabályai

VIII. Az elektronius és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje

IX. Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje

X. Pedagóigai program és munkaterv

XI. Záró rendelkezések

 

 

Különös közzétételi lista

részletek

Megnyitás új lapon

Dokumentum letöltés

Tartalma - rövid leírása:

1. A felvételi lehetőségről

2. A térítési díj befizetése

3. Az intézmény nyitva tartása

4. Iskolai rendezvények

5. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

6. A nevelő és oktató munkát segítők

7. Az országos kompetenciamérés eredményei

8. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

9. Továbbtanulási mutatók; 8. osztályosok eredményei:

10. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

11. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

12. Iskolai tanév helyi rendje

13. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók száma

12. Iskolai tanév helyi rendje

14. Osztályozó vizsga

15. Intézményi dokumentumok